Wersje językowe
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Lioforte Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Wirkowicach Pierwszych

KRS: 0000664021

(dalej Lioforte)

 1. Postanowienia ogólne.
 1. Poniższe Ogólne Warunki Handlowe (dalej OWH) dotyczą wszystkich zamówień na produkty Lioforte składanych przez przedsiębiorców (Zamawiający/Klient) i – po przyjęciu zamówienia przez Lioforte – stanowią prawnie wiążącą umowę sprzedaży pomiędzy Lioforte, a Zamawiającym, o ile Strony nie uzgodniły indywidualnie innych warunków sprzedaży.
 2. W rozumieniu OWH przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 3. W braku indywidualnych ustaleń zastosowanie mają ceny określone przez Lioforte w publikowanym na stronie internetowej www.lioforte.pl cenniku. Lioforte zastrzega sobie prawo stosownej zmiany cen w związku ze zmianą cen zakupu surowców (o tej zmianie, klienci zostaną poinformowani z wyprzedzeniem), przy czym nie wpływa to na ceny zamówień przyjętych do realizacji przed poinformowaniem klienta o zmianie.
 4. Lioforte ma prawo do zmiany w każdym czasie elementów i danych logistycznych, w szczególności takich jak opakowanie, masa, kod GTIN, itd.
 1. Zamówienia.
 2. Zamówienia na produkty Lioforte można składać:
  1. a) osobiście: w siedzibie firmy pod adresem Wirkowice Pierwsze 1A, 22-375 Izbica;
  2. b) na adres e-mail: sklep@lioforte.pl lub na adresy kontaktowe osób z działu sprzedaży
 3. W celu złożenia należy podać następujące dane:
  1. a) nazwę firmy;
  2. b) numer identyfikacji podatkowej NIP;
  3. c) adres miejsca dostawy;
  4. d) nr telefonu kontaktowego;
  5. e) wskazanie osoby kontaktowej odpowiedzialnej za odbiór zamówienia, jej adres email oraz nr telefonu (dane niezbędna dla kuriera);
  6. f) adres e-mail, na który ma zostać przesłana dokumentacja sprzedażowa (faktura oraz atesty jakościowe);
  7. g) informacje o sprzedawanym produkcie: nazwa produktu zgodna z nazwą w Cenniku wraz z określeniem zamawianej ilości (podanie sztuk opakowań detalicznych lub kilogramów w przypadku sprzedaży owoców Lioforte luzem);
  8. h) data wysyłki, w przypadku gdy Klient posiada sprecyzowane wymagania odnośnie czasu wysyłki zamówienia;
  9. i) informacje o dodatkowych wymaganiach Klienta, jeśli takie istnieją (np. etykiety na kartonach w j. angielskim, określone godziny, w jakich możliwy jest odbiór zamówienia itp.).
 4. W przypadku działania na rzecz osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej osoba składająca zamówienie oświadcza i gwarantuje, że jest prawidłowo umocowana i upoważniona do złożenia zamówienia w imieniu i na rzecz wskazanej w zamówieniu jednostki. W przypadku działania bez upoważnienia osoba składająca zamówienia jest osobiście odpowiedzialna za wykonanie umowy, o ile jednostka wskazana jako zamawiający odmówi wykonania umowy powołując się na brak umocowania osoby zamawiającej.
 5. Zamówienie jest przyjęte do realizacji po potwierdzeniu jego przyjęcia przez Lioforte pocztą elektroniczną (forma dokumentowa). Dotyczy to także zamówień składanych telefonicznie lub przez inne środki porozumiewania się na odległość, które nie zapewniają automatycznego zapisania treści nadawanych komunikatów.
 6. Lioforte ma prawo odmówić (nie potwierdzić) przyjęcia zamówienia bez podawania przyczyn.
 7. W braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 2 dni roboczych Lioforte prosi o kontakt w celu upewnienia się, czy przesłane zamówienie dotarło do Lioforte.
 8. W przypadku ponownego zamówienia, jeśli informacje podane przy okazji pierwszego zamówienia nie uległy zmianie, niezbędne jest jedynie określenie zamawianych produktów, zgodnie z ust. 2 lit. g) powyżej.
 9. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 10. Ilość i asortyment będzie każdorazowo uzgodniony pomiędzy Klientem a Lioforte.

III. Płatności.

 1. Klient dokonuje płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Lioforte:

             Lioforte Sp. z o.o.

             Wirkowice Pierwsze 1A

             22-375 Izbica

             NIP: 5641791015

            Nr rachunku bankowego: 97 1090 2590 0000 0001 5287 5974 (Bank: Santander Bank   Polska S.A.)

 

 1. W braku odmiennych ustaleń z Lioforte obowiązuje zasada płatności z góry za zakupiony towar. Wysyłka towaru zrealizowana zostanie po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na rachunku bankowym Lioforte.
 2. Zasady płatności inne niż zaliczka lub przedpłata możliwe są po indywidualnym ustaleniu z przedstawicielem Lioforte i na ustalonych indywidualnie warunkach współpracy.
 3. W przypadku płatności na podstawie faktury proforma (przedpłata) w celu usprawnienia procesu weryfikacji i wysyłki można przesłać w formie elektronicznej bankowe potwierdzenie dokonania przelewu.
 4. Termin płatności wynosi standardowo (i ile nie ustalono inaczej) 7 dni od daty wystawienia faktury lub faktury proforma. Nieopłacenie faktury pro forma w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia.
 5. W przypadku ustalenia innych niż płatność z góry warunków płatności, ich nieprzestrzeganie przez Klienta uprawnia Lioforte do jednostronnego wstrzymania realizacji zamówień do czasu uregulowania zaległych płatności oraz do jednostronnego wprowadzenia przez Lioforte wymogu płatności z góry dla kolejnych zamówień.
 6. Lioforte ma prawo wstrzymania realizacji przyjętych zamówień w przypadku, gdy Klient zalega z jakimikolwiek płatnościami wobec Lioforte – do czasu uregulowania należności. Takie samo uprawnienie przysługuje Lioforte w przypadku, gdy z okoliczności wynika, iż sytuacja finansowa Klienta może utrudnić lub uniemożliwić uzyskanie zapłaty za towar. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient reguluje należność za towar z góry, przy czym w przypadku zaległości z tytułu wcześniejszych zamówień Lioforte ma prawo zaliczyć dokonane wpłaty w pierwszej kolejności na poczet najdawniej wymagalnych odsetek i należności głównych.
 7. W przypadku opóźnienia w płatnościach Lioforte uprawnione jest do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
 8. Terminy dostaw.
 • 1 Wszystkie towary nieobjęte odbiorem osobistym lub transportem klienta wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Większość przesyłek dostarczanych jest na terenie RP w następnym dniu roboczym po dniu nadania. Przesyłki wysyłane na palecie dostarczane są przeważnie w ciągu 2 dni roboczych od dnia nadania. W niektórych przypadkach czas dostawy może się wydłużyć ze względu na przyczyny niezależne od Lioforte (korki, awarie, wypadki, dni wolne od pracy, błędy po stronie przewoźnika, brak obecności adresata pod adresem dostawy, itp.).
 • 2 Wysyłka poza granice Polski możliwa jest po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu z Lioforte warunków dostawy.
 • 3 O ile nie ustalono inaczej towar zostanie nadany w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania przez Lioforte całości zapłaty za towar lub – w przypadku zamówień z odroczonym terminem płatności – od dnia przyjęcia zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. Lioforte zastrzega sobie prawo zmiany terminu nadania w sytuacjach wyjątkowych, w których nadanie w standardowym terminie nie będzie możliwe, o czym Lioforte niezwłocznie poinformuje klienta i ustali z klientem nowy, możliwy termin dostawy.
 • 4 Koszt dostawy zależny jest od ilości zamówionych towarów i miejsca dostawy. Jeśli nie ustalono inaczej zastosowanie ma standardowy cennik podmiotu świadczącego przewóz. O ile nie ustalono inaczej Lioforte uprawnione jest do dokonania wyboru podmiotu świadczącego usługę dostawy.
 • 5 Odbiór osobisty jest możliwy dla odbiorców firmowych w zakładzie produkcyjnym Lioforte: Wirkowice Pierwsze 300, 22-375 Izbica, w godzinach od 8:00 do 16:00 po uprzednim przyjęciu zamówienia przez Lioforte i potwierdzeniu przez Lioforte terminu odbioru. Po odbiór towaru można udać się w momencie otrzymania od Lioforte potwierdzenia, że zamówienie jest przygotowane do odbioru.
 • 6 Klient jest zobowiązany odebrać zamówiony towar, co do którego Lioforte zgłosiła gotowość do wydania. W braku terminowego odbioru Lioforte może naliczyć opłaty za przechowanie.
 • 7 Jeśli Lioforte posiada zamawiane ilości produktu na stanie, zamówienie zostaje zrealizowane w czasie kilku dni roboczych od potwierdzenia zamówienia (zazwyczaj wysyłka następuje tego samego lub następnego dnia roboczego, w przypadku transportu palet czas realizacji zamówienia jest uzależniony również od dostępności firm transportowych, na których terminowość Lioforte nie ma wpływu).
 • 8 Klient może zorganizować transport we własnym zakresie – w takim przypadku należy poinformować Lioforte o transporcie własnym przy składaniu zamówienia, a także podać informacje, kiedy oraz w jaki sposób zamówiony towar zostanie odebrany (podanie nazwy firmy kurierskiej lub nazwy prywatnej firmy transportowej i nr rejestracyjnego samochodu).
 • 9 W przypadku niestandardowych zamówień, które nie dotyczą gotowych produktów Lioforte (produkcja private label i white label, indywidualne zamówienia, owoce luzem w kartonach o gramaturze innej niż w cenniku), czas realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie.
 • 10 Jeśli podane Lioforte informacje są niekompletne lub wymagające doprecyzowania, czas realizacji zamówienia może zostać odpowiednio wydłużony.
 • 11 Jeśli zamówienie zostaje złożone przez stałego Klienta (Klienta, który zakupił od Lioforte produkty min. trzykrotnie), realizacja zamówień odbywa się w najwcześniejszym możliwym terminie.
 • 12 W przypadku zamówień złożonych przez nowych oraz zagranicznych Klientów zamówienia opierają się na opłaceniu faktury pro forma. W takim przypadku realizacja zamówienia jest podejmowana od momentu otrzymania przez Lioforte na koncie bankowym całej należności z tytułu faktury pro forma.
 • 13 Do realizowanego zamówienia dołączane są następujące dokumenty:
  • 1 dokument wydania zewnętrznego, którego wydruk jest dołączany jest do wysyłanego produktu;
  • 2 faktura VAT – wysyłana drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Klienta;
  • 3 atest jakościowy – wysyłany drogą elektroniczną na adres mailowy na adres mailowy wskazany przez Klienta.
 1. Reklamacje.
 1. Klient jest zobowiązany do kontroli jakościowej i ilościowej towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 2. Reklamacje dotyczące ilości i rodzaju nabytych towarów można składać w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru przez nabywcę za pośrednictwem poczty elektronicznej – dane kontaktowe dostępne są na www.lioforte.pl
 3. W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem kuriera należy towar skontrolować przy odbiorze i widoczne fizyczne uszkodzenia reklamować natychmiast u przewoźnika spisując stosowny protokół. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie poinformować Lioforte.
 4. Reklamacje dotyczące jakości towaru można składać wyłącznie przed upływem daty minimalnej trwałości wyznaczonej na opakowaniu. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za wady i pogorszenie jakości z powodu nieprawidłowego obchodzenia się z towarem i nieprzestrzegania warunków przechowywania podanych na opakowaniu towaru.
 5. Podstawę do reklamacji mogą stanowić wyłącznie towary, które nie zostały przetworzone przez Klienta.
 6. Aby rozpocząć procedurę reklamacji należy wykonać następujące kroki:
  1. a) reklamacja towaru musi być zgłoszona do Lioforte niezwłocznie po wykryciu wady za pośrednictwem adresu e-mail;
  2. b) należy wypełnić protokół reklamacyjny ze wskazaniem numeru faktury, daty zakupu, rodzaju reklamowanego towaru, numeru kartonu, numer partii, daty minimalnej trwałości, opisu reklamacji i podpisu osoby odpowiedzialnej oraz, szczegółowy opis powodu reklamacji oraz dowód np. w postaci zdjęć. Protokół wraz z reklamowanym towarem prosimy dostarczyć do siedziby Lioforte, o ile nie ustalono innych warunków obsługi reklamacji;
  3. c) odesłać reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty dostawy w przypadku reklamacji dotyczącej ilości i rodzaju towaru lub w ciągu 7 dni od daty wykrycia wadliwego towaru, w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczony przed rozsypaniem, uszkodzeniem, zawilgoceniem czy zanieczyszczeniem - o ile nie ustalono innych warunków obsługi reklamacji.
 7. Lioforte poinformuje Klienta o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
 8. Reklamowany towar jest odsyłany Klientowi w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa Lioforte. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa Klient.
 9. W przypadku, gdy Sprzedający i Zamawiający na drodze pozytywnie rozpatrzonej reklamacji zgodzą się na wymianę wadliwego towaru, zaleca się, aby reklamowany towar został przesłany w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport.
 10. W przypadku nieprzestrzegania zasad składania reklamacji opisanych w punkcie 4 powyżej Lioforte zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia lub odmowy uwzględnienia reklamacji z powodu braku możliwości oceny jej zasadności.

 

 1. Postanowienia końcowe.
 2. W sprawach nieuregulowanych w OWH zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności polskiego kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku, gdy kupującym jest klient mający miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, w sprawach nieuregulowanych w OWH zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności polskiego kodeksu cywilnego, z wyłączeniem konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
 4. Ewentualne spory wynikające z umowy strony postarają się rozwiązać polubownie, a gdyby okazało się to niemożliwe wyłącznie właściwy do rozstrzygnięcia sporu będzie polski sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Lioforte.
 5. Zmiana OWH możliwa jest w każdym czasie przy czym do danego zamówienia mają zastosowanie zawsze OWH obowiązujące w chwili złożenia zamówienia. Jeśli OWH ulegną zmianie pomiędzy złożeniem zamówienia, a przyjęciem zamówienia do realizacji, stosuje się OWH z daty przyjęcia zamówienia wyłącznie wówczas, gdy klient otrzymał nową wersję OWH i zaakceptował je.
 6. Postanowienia OWH nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień ustawowych osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
do góry
Instagram
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl